Předložky v němčině

Předložky v němčině jsou stejně jako v češtině často používaným slovním druhem. Avšak vzhledem k tomu, že němčina nezná 6. a 7. pád, o kom, o čem a s kým, s čím, je potřeba se naučit, s jakým pádem se daná předložka váže. Rozlišujeme 4 druhy předložek, vážících se ke 2. pádu, 3. pádu, 4, pádu a 3. a 4. zároveň.

Předložky se 2. pádem

Příklady:
angesichts der Situation
vzhledem k situaci
anstatt/statt zu arbeiten
za/místo práce
anstelle der Schwester
za/místo sestru
aufgrund des Wetters
kvůli/na základě počasí
dank dir
díky tobě
infolge meiner Krankheit
v důsledku mé nemoci
inmitten der Nacht
uprostřed noci
innerhalb des Kreises
uvnitř/v krizi
jenseits von etwas
na druhé straně něčeho
längs des Flusses
podél řeky
mittels eines Löffels
pomocí lžíce
seitens der Straße
ze strany ulice
trotz der schlechten Situation
navzdory špatné situaci
um Himmels willen
kvůli/pro bůh, proboha
während der Arbeit
během práce

Předložky se 3. pádem

Příklady:
aus dem Haus
z domu
außer heute
kromě/mimo dneška
bei der Oma
u/při babičky
gegenüber der Schule
naproti škole
mit dem Freund
s kamarádem
nach dem Kochen
po vaření
seit gestern
od (časově) včera
von der Mutter
o/od matky
zu dem Bahnhof
k/ke/na/pro nádraží

Pojí-li se předložka gegenüber s osobními zájmeny, stojí pak ve větě vždy za nimi!

Dir gegenüber - naproti tobě


Předložky se 4. pádem

Příklady:
bis Morgen
do zítra
durch die Tür
skrz/přes dveře
für den Opa
pro dědu
gegen die Wand
proti zdi
ohne Schlaf
bez spánku
um sechs Uhr
v/okolo šest hodin

Předložky se 3. a 4. pádem

Tyto předložky je možné použít v obou pádech, avšak v závislosti na tom či onom užití se mění kontext sdělení. Pamatujme si proto, že můžeme-li se v češtině zeptat otázkou kde?, volíme vždy 3. pád členu podstatného jména. Ptáme-li se otázkou kam?, odpovídáme 4. pádem členu podstatného jména!


Příklady:
an
na (svislé ploše), k
auf
na (na vodorovné ploše)
hinter der Kirche
za kostelem
in
v/do
neben dem Baum
vedle stromu
über uns
přes/nad námi
unter der Brücke
pod mostem
vor dem Fernseher
před televizí
zwischen Prag und Berlin
mezi Prahou a Berlínem

Příklady:
WO? Das Bild hängt an der Wand.
KDE? Obraz visí na zdi.
WOHIN? Ich hänge das Bild an die Wand.
KAM? Pověsím obraz na zeď.
WO? Das Buch liegt auf dem Tisch.
KDE? Kniha leží na stole.
WOHIN? Tomas legt das Buch auf den Tisch.
KAM? Tomas položí knihu na stůl.
WO? Ich bin in der Schule.
KDE? Jsem ve škole.
WOHIN? Ich gehe in die Schule.
KAM? Jdu do školy.

Častou chybou bývá záměna předložek in x zu, které mají sice stejný překlad, ale posunutý význam. Zatímco předložka in nám říká, že se něco nebo někdo nachází uvnitř, pak předložka zu vypovídá pouze o směru, kterým se někdo nebo něco ubírá.


Příklady:
Ich gehe in den Supermarket.
Jdu do supermarketu. (dovnitř)
Ich gehe zu dem Supermarket.
Jdu do (k) supermarketu. (směrem)


Kontakt