Německá slovesa & časování

Gramatická cvičení, zaměřená na německá slovesa a jejich časování, jsou soustředěna především na nejdůležitější a nejpoužívanější německá slovesa a jejich časování, ale i na správné časování německých nepravidelných sloves.

Praxí lze vysledovat, že většina německých sloves se dá časovat podle určitých modelů a tak postupem času dokážete odhadnout správný tvar určitého slovesa v dané osobě a čísle. Oproti tomu časování dvou nejdůležitějších německých sloves, „sein“ (být) a „haban“ (mít) je nutné se naučit, jejich tvar v jednotlivých osobách správně předvídat nelze. Při učení se a procvičování časování německých sloves mějte na paměti, že stejně jako v češtině, existuje i v němčině základní tvar pro každé sloveso, tzv. infinitiv, např. od slovesa „hrát“ je v němčině základním tvarem tohoto slovesa „spielen“, které pak časujete podle příslušné osoby nebo čísla.

Časování sloves v němčině je principiálně velmi podobné českému časování sloves, neboť i zde dochází ke změně koncovky slovesa podle toho, o jakou osobu či číslo se jedná, např. „hraju“- „ich spiele“, „hraj“- „du spielst“ atd.

Při učení se časování německých pravidelných i nepravidelných sloves vám pomůže, vypíšete-li si problematická slovesa na list papíru a dohledáte si jejich příklady užití v německém textu.

Slovesa & časování cvičení

Zvratná slovesa lehké (23 příkladů)
Složená slovesa velmi lehké (25 příkladů)
Pravidelná slovesa lehké (13 příkladů)
Nepravidelná slovesa lehké (16 příkladů)
Modální slovesa velmi lehké (16 příkladů)
sein lehké (14 příkladů)
haben velmi lehké (17 příkladů)
sein & haben lehké (19 příkladů)
werden velmi lehké (20 příkladů)
Slovesa & předložky lehké (19 příkladů)
lassen lehké (18 příkladů)
Modální slovesa velmi lehké (13 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností