Německé časy & způsoby

V němčině existuje šest různých slovesných časů. Dva z nich nazýváme jednoduchými časy, neboť jsou tvořeny pouze pomocí významového slovesa či jeho části. Jedná se o čas přítomný (prézentum/ Präsens) a čas jednoduchý minulý (Préteritum/ Präteritum).

Další čtyři německé slovesné časy jsou časy složené, což znamená, že se při jejich vytváření neobejdete bez pomocného slovesa a infinitivu slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným slovesným časům náleží čas budoucí (futurum I/futur I), minulý složený (perfektum/perfekt), předminulý (plusquamperfektum/ plusquamperfekt) a předbudoucí (futurum II/futurII).

V němčině, stejně jako v češtině, rozeznáváme dva rody sloves: trpný x činný. Oba z těchto rodů se vyskytují ve všech šesti, výše jmenovaných slovesných časech. Dále v německém jazyce rozeznáváme tři způsoby vět, a to způsob oznamovací, rozkazovací a podmiňovací. Větné způsoby nám indikují postoj mluvčího k danému subjektu.

Pro začátečníky je nejdůležitější nejprve si osvojit správné časování nepravidelných a nejpoužívanějších sloves sein/být a haben/mít. Bez správného časování těchto sloves se neobejdete při vytváření složených časů v německé gramatice. Co se týče posloupnosti učení se jednotlivých časů, doporučujeme začátečníkům začít od nejjednoduššího (a nejpoužívanějšího) přítomného času, pokračovat přes čas budoucí 1, k času minulému složenému (perfektum), které lze z hlediska náročnosti i četnosti výskytu označit za penzum německé gramatiky.

Časy & způsoby cvičení

Préteritum lehké (20 příkladů)
Přítomný čas velmi lehké (22 příkladů)
Budoucí čas velmi lehké (11 příkladů)
Perfektum velmi lehké (25 příkladů)
Plusquamperfektum lehké (19 příkladů)
Budoucí čas II velmi lehké (13 příkladů)
Infinitiv velmi lehké (22 příkladů)
Konjunktiv I velmi lehké (19 příkladů)
Konjunktiv II lehké (26 příkladů)
Imperativ lehké (16 příkladů)
Perfektum (sein) lehké (19 příkladů)
Perfektum (haben) lehké (15 příkladů)
Příčestí minulé lehké (18 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností