Slovosled v němčině a stavba vět

V němčině je nejen důležité, naučit se časovat slovesa, používat, tvořit a stupňovat příslovce a přídavná jména, skloňovat členy, znát předložky a spojky, ale také je nutné vědět, jak se v němčině tvoří věty. Slovosled v němčině má narozdíl od toho českého více pravidel a je méně pružný, je proto nutné naučit se a zažít si stavbu německých vět, např. naučit se převádět věty ze singuláru do plurálu, tvořit vedlejší věty, tvořit tázací věty a znát všechna potřebná tázací slova, znát rozdíl a vědět kdy použít dass x das. Všechno toto nutné znát, chcete-li rozumět i být chápání německými mluvčími.

Mějte na paměti, že stejně jako v českém jazyce i v němčině existují podstatná jména pomnožná, která vyžadují užití slovesa v množném čísle, plurálu. Další oblastí, často působící obtíže, je stavba vedlejších vět v němčině. Vedlejší věty nelze použít jako samostatný větný celek, jsou vždy závislé na větě na hlavní a musejí na ni proto být vždy nějak napojen. K tomu je nutné znát nejen slovosled v němčině, ale i německé spojky jako dass, ob nebo weil a umět je správně používat.

V těchto cvičeních si dále můžete procvičit německá tázací slova, nutná k tvorbě tázacích vět, např. "wie," "was," nebo "wer", která znamenají české kolik, co a kdo?

Gramatická cvičení

not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised
not exercised

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností


velmi jednoduché
jednoduché
střední
obtížné


Kontakt