Slovosled v němčině a stavba vět

V němčině je nejen důležité, naučit se časovat slovesa, používat, tvořit a stupňovat příslovce a přídavná jména, skloňovat členy, znát předložky a spojky, ale také je nutné vědět, jak se v němčině tvoří věty. Slovosled v němčině má narozdíl od toho českého více pravidel a je méně pružný, je proto nutné naučit se a zažít si stavbu německých vět, např. naučit se převádět věty ze singuláru do plurálu, tvořit vedlejší věty, tvořit tázací věty a znát všechna potřebná tázací slova, znát rozdíl a vědět kdy použít dass x das. Všechno toto nutné znát, chcete-li rozumět i být chápání německými mluvčími.

Mějte na paměti, že stejně jako v českém jazyce i v němčině existují podstatná jména pomnožná, která vyžadují užití slovesa v množném čísle, plurálu. Další oblastí, často působící obtíže, je stavba vedlejších vět v němčině. Vedlejší věty nelze použít jako samostatný větný celek, jsou vždy závislé na větě na hlavní a musejí na ni proto být vždy nějak napojen. K tomu je nutné znát nejen slovosled v němčině, ale i německé spojky jako dass, ob nebo weil a umět je správně používat.

V těchto cvičeních si dále můžete procvičit německá tázací slova, nutná k tvorbě tázacích vět, např. "wie," "was," nebo "wer", která znamenají české kolik, co a kdo?

Slovosled a stavba vět cvičení

Singular->plural velmi těžké (12 příkladů)
Dass/das velmi lehké (17 příkladů)
Otázková slova lehké (19 příkladů)
Odpovědi na otázky velmi lehké (10 příkladů)
Vztažné věty lehké (17 příkladů)
Negace velmi lehké (16 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností