Příčestí minulé v němčině

Příčestí minulé v němčině je velmi podstatnou kapitolou gramatiky. Bez znalostí jak tvořit/rozumět příčestí minulému nelze v němčině používat např. perfektum, plusquamperfektum či futurum 2. Jak vidno, jedná se skutečně o důležitý gramatický jev, k jehož procvičení vám poslouží níže uvedené cvičení.

Pro zopakování si shrňme několik pravidel tvoření příčestí minulého:

1) Slabá, pravidelná slovesa uvedeme do požadovaného tvaru přidáním přípony ge-a koncovky –t, namísto infinitivního –en. Př.: Ich habe gemacht, Ich habe gesagt, ich habe gefragt

2) Silná, nepravidelná německá slovesa přijímají v příčestí minulém předponu ge-a ponechávají si koncovku –en infinitivu. Př.: ich habe gegeben, ich habe gesehen, ich bin gefahren,

3) Nepravidelná slovesa se v píčestí minulém mohou vyskytovat s předponou ge-, ale bude u nich docházet ke změnám vně kořene samotného slovesa. Ich bin gegangen. Kromě toho předpona ge- se u nepravidelných sloves nevyskytuje vždy – např. když sloveso samo o sobě již obsahuje jinou přízvučnou předponu. Např. ich habe verschlafen.

Gramatická cvičení

Příklad: schreiben = geschrieben, machen = geschrieben, lernen = gelernt
1.) denken = , essen = , fahren =

2.) sprechen = , spielen = , trinken =

3.) kommen = , lassen = , finden =

4.) hören = , kaufen = , lieben =

5.) fliegen = , fragen = , helfen =

6.) sein = , haben = , werden =

7.) schreiben = , schlafen = , schmeckt =

8.) gehen = , sehen = , geben =

9.) bleiben = , nehmen = , bringen =

10.) öffnen = , probieren = , regnen =

11.) sollen = , heißen = , sagen =

12.) setzen = , singen = , suchen =

13.) bekommen = , bestellen = , besuchen =

14.) mögen = , wissen = , machen =

15.) antworten = , arbeiten = , beginnen =

16.) können = , müssen = , wollen =

17.) verstehen = , vergessen = , zeigen =

Zobraz správné výsledky >>

Zpět: "Časy & způsoby"